TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

5 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30442   YÖNETMELİK   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK       BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam   MADDE 2 – […]